Bảo trì

Bảo dưỡng phòng ngừa

  • Vệ sinh công nghiệp
  • Đo lường, kiểm tra
  • Sửa chữa và bảo trì

Bảo dưỡng phục hồi

  • Kiểm định thiết bị
  • Sửa chữa & Đại tu
  • Phục hồi với phụ tùng chính hang

Bảo dưỡng vận hành

  • Vận hành với lực lượng kỹ thuật
  • Bảo dưỡng phòng ngừa và bảo dưỡng phục hồi