Thực thi dự án

Thực thi dự án (hoặc tiến hành dự án) là giai đoạn mà tất cả những định hướng và kế hoạch sẽ trở thành hiện thực. Đây là kết luận mang tính logic sau khi đánh giá, quyết định, định hướng, lên kế hoạch, huy động ngân sách và tìm kiếm nguồn lực tài chính cho dự án. Triển khai về kỹ thuật cũng là một phần của việc thực thi dự án.