Sứ mệnh

Chúng tôi thiết lập mối quan hệ tín nhiệm với cả nhà cung cấp và khách hàng. Thông qua sự tín nhiệm này, chúng tôi củng cố vai trò của mình trong sự phát triển của Việt Nam cũng như sự cam kết cống hiến vào việc tạo ra thành quả trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Chính sách vận hành đúng đắn, lý tưởng của đội ngũ quản lý và công tác bồi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, nhân viên, tất cả tạo nên sức mạnh để RU có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Mục tiêu chính của RU là tiếp tục cống hiến vào công cuộc hiện đại hóa của Việt Nam và khối ASEAN với trọng điểm là nhu cầu hiện tại của thế kỷ này.