Quản lý thời gian

“Quản lý thời gian” là quá trình sắp xếp và lập kế hoạch phân bổ thời gian cho từng hoạt động cụ thể. Dù trong hoàn cảnh thời gian hạn chế và áp lực cao, kỹ năng quản lý thời gian tốt mang lại hiệu quả công việc cao hơn, đồng nghĩa với việc có thể giải quyết được nhiều công việc hơn trong một lượng thời gian ít hơn. Quản lý thời gian không hiệu quả dẫn đến giảm sút trong hiệu quả và phát sinh căng thẳng.